มมร ล้านนา: พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ศูนยํประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒