มมร ล้านนา: มอบถุงปันสุข สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานรับมอบ ถุงปันสุข สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมอบให้คณะสงฆ์เป็นตัวแทนนำไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 26 มิถุนายน 2563