มมร ล้านนา: มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาหลักสูตร Executive Mini Ed.MBU รุ่น 1

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ นักศึกษาหลักสูตร Executive Mini Ed.MBU.รุ่น1 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ 18 ตุลาคม 2563