มมร ล้านนา : มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือนักเรียนหอพัก โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง ในนามตัวผู้แทนของ บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้เดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และคณะศรัทธา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือนักเรียนหอพักที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา