มมร ล้านนา: มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โครงการ“เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โครงการ“เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media

ในการนี้พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์(รก.) พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้ารับมอบเกียรติบัตรโดยมีผลงานดังนี้

1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย โครงการ“เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media

2. นางสาวสุวรา นวลไพรขจีวงษ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศกิจกรรม “เขียนดี มีรางวัล”โครงการ“เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media

3. นางสาวพิไลวรรณ ประจักษ์พนา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสถาบันสื่อสร้างสรรค์ผลงานข่าว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หัวข้อ “รู้เท่าทันข่าวปลอมนำเสนอความจริงในสถานณ์การโควิด 19”

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมอบรางวัล ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่