มมร ล้านนา: มาตรการเปิดภาคเรียนที่๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับคณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง มาตรการเปิดภาคเรียนที่๒ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรอืสถานศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)