มมร ล้านนา: รองอธิการบดีให้โอวาทกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ของคณะพระนักศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้โอวาทพระนักศึกษา ในกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ของคณะพระนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ วิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร