มมร ล้านนา: รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการอัญเชิญผ้าไตรและไม้จันทน์ ฯ

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติหน้าที่แทน พระราชปฎิภาณโกศล อธิการบดี ในการอัญเชิญผ้าไตรและไม้จันทน์ ฯ จากเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าไตรและไม้จันทน์ ทอดหน้าหีบศพ นายจันทร์ ชัยสมบัติ บิดาของนางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณ และชำนาญการพิเศษ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ณ ฌานปนสถานบ้านห้วยทรายขาว ตำบลห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำ และอาจารย์สรวิท พรมลี อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย 28 กุมภาพันธ์ 2564