มมร ล้านนา: รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ อัญเชิญผ้าไตรพร้อมกับไม้จันทร์ของสมเด็จพระสังฆราช

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ปฏิบัติหน้าที่ อัญเชิญผ้าไตรพร้อมกับไม้จันทร์ ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ นายชาญกิจ ไชยวงศ์ บิดาของ นายวรโชค ไชยวงศ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. เมรุวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่