มมร ล้านนา: รองอธิการบดี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีดอนชัย

พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และญาติธรรม เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน ๗ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐ บาท(เจ็ดพันบาทถ้วน) ประเภทเรียนดีแต่ยากจน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับลูกหลานในจังหวัดเชียงใหม่
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเทศบาลศรีดอนชัย เป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล ขนาดกลางมีความหลากหลายของนักเรียนที่น่าสนใจ ผลจากการที่ส่งพระนักศึกษา/นักศึกษาไปฝึกสอน