มมร ล้านนา: รองอธิการบดีประธานปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ ในโอกาสเข้ามุทิตาสักการะ โอกาสนี้รองอธิการบดีได้ให้ข้อคิดในการทำงาน
“มมร.ล้านนา เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย คือ อยู่กันแบบพี่แบบน้อง ขอให้อาจารย์ใหม่ทุกท่าน จงปฏิบัติหน้าตามพัทธกิจของมหาวิทยาลัย”


1.งานการสอน เน้นคุณภาพการสอน เพราะวิชาการเป็นฐานแห่งการพัฒนาทางความคิด พัฒนาการสอนของตนให้มีคุณภาพ


2.งานวิจัย อาจารย์ต้องมีผลงาน โดยเฉพาะงานวิจัยถือเป็นหัวใจของการพัฒนาผลงานทางวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ พัฒนาความสามารถด้านการวิจัย


4.งานบริการวิชาการ พัฒนาการบริการแก่ชุมชน โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ทุกท่านได้นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน


5.งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นชุมชน สานต่อศิลปวัฒนธรรม นำมาประยุกต์ในกระบวนการเรียนการสอน