บัณฑิตวิทยาลัย: รองอธิการบดี ร่วมประชุมสัมมนา ผู้บริหารและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมประชุมสัมมนา ผู้บริหารและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ห้อง 204 บัณฑิตวิทยาลัย มมร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563