มมร ล้านนา: ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายอุทัย ขุมเหล็ก เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องเรียน 4304 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอุทัย ขุมเหล็ก เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ประชุมพระราชปริยัตโยดมอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์