มมร ล้านนา: รับมอบเกียรติบัตร”๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ”

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังบปริณายก ได้ประทานพรและเกียรติบัตรแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ในโอกาสได้มีส่วนในการบําเพ็ญประโยชน์ และเสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญา ในโครงการเฉลิมฉลองครบรอบวาระ “๑๕๐ ปีชาตกาล” และในวาระที่ได้รับประกาศยกย่อvเชิดชูให้เป็นบุคคลสําคัญขอดุโลก สาขาสันติภาพจากองค์การยูเนสโกในวาระปี พ.ศ. ๒๕๐๓-พ.ศ. ๒๕๖๔ ของพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีรองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบ