มมร ล้านนา : ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าและเครื่องบูชาเสาอินทขีล แห่รอบเมืองเชียงใหม่ ในพิธีเปิดงานบูชาเสาอินทขีลอันเป็นเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหม่