มมร ล้านนา: ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโสภณเจติยาภิบาล อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองดู่

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระครูโสภณเจติยาภิบาล(บุญล้วน  วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองดู่ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันที่ 30 เมษายน 2563