มมร ล้านนา: วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562

พระมหาสกุล  มหาวีโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยชมรมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคาร MBU 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2562