มมร ล้านนา: วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อน้องๆบนดอย ณ โรงเรียนบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 10 มกราคม 2563