มมร ล้านนา: ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่ เดินทางเพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โดยบูรณาการในรายวิชา คติชนวิทยา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 30 สิงหาคม 2562