มมร ล้านนา: สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ มอบ “ถุงปันสุข” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อ “มอบถุงปันสุข” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อแจกถุงปันสุข ณ ชุมชนระแกง และชุมชนทิพเนตร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 9 กรกฎาคม 2563