มมร ล้านนา: สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ “มอบถุงปันสุข”

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ลงพื้นที่ สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อ “มอบถุงปันสุข” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อแจกถุงปันสุข จำนวน 3 ชุมชน 1.ชุมชนหมื่นตูม 2.ชุมชนศรีปิงเมือง 3.ชุมชนหัวฝาย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019