มมร ล้านนา: สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมอบถุงยังชีพให้กับนักศึกษา

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา นำถุงยังชีพไปแจกให้กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – ๑๙ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการดูแลลูกศิษย์ “ครอบครัว มมร” เราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

จุดที่ ๑ นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จุดที่ ๒ นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดช่างแต้ม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จุดที่ ๓ นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่แถวชุมชนวัดพันแหวน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จุดที่ ๔ นักศึกษาที่พักอยู่แถวชุมชนวัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จุดที่ ๕ ชุมชนโครงการเอื้ออาทรหนองหอย ๒ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รวมถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ชุด และพืชผักผลผลิตทางการเกษตร

การนี้ กราบอนุโมทนาขอบพระคุณ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะญาติโยม มา ณ โอกาสนี้