มมร ล้านนา: สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

มมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบหมายให้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำชุดเสื้อคลุม Isolation Gown จำนวน ๔๐๐ ชุด และ Mask มอบให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามโครงการสนองพระดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความยากลำบากอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งประสานและดำเนินการในการช่วยเหลือ จัดหา รวบรวม และรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อนำไปมอบให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

จุดที่ ๑ วัดหลังวังสะแกง รับมอบโดย พระอธิการแสวง มหายโส เจ้าอาวาสวัดหลังวังสะแกง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด และMask เพื่อส่งมอบให้ รพ.สต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน (มอบ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)

จุดที่ ๒ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ชุด PPE และ Mask จำนวน ๒๕๐ ชุด (มอบ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)

จุดที่ ๓ รพ.สต.บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ชุด ppe จำนวน ๕๐ ชุด (มอบ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔)

ขออนุโมทนาบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ กับคุณวีระศักดิ์ ทองเพิ่มสมสิทธิ์ คุณเพ็ญภาส สกุลอมรบดี ที่บริจาคชุด PPE และ Mask โดยเสด็จพระกุศล มา ณ โอกาสนี้