มมร ล้านนา: สมเด็จพระมหาวีรวงค์เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2562

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงค์ (สุชิน อคฺคชิโน) อุปนายกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) ณ อาคารปฏิบัติธรรมฯ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนักศึกษา ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ