มมร ล้านนา: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบัญชาแต่งตั้ง ‘อธิการบดี มมร’ รูปใหม่

วันที่ ๑๙ ก.ค ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประทานพระวโรกาสให้ พระราชปฏิภาณโกศล ( สมคิด จินฺตามโย) อายุ ๔๙ ปี ป.ธ.๕ ,น.ธ.เอก ,ศน.บ. ,M.A. ,ศน.ด. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  เฝ้ารับประทานพระบัญชาแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถือเป็นอธิการบดี รูปที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติย่อ : พระราชปฏิภาณโกศล ( สมคิด จินฺตามโย)

ชาติภูมิ : อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

         – เลขานุการส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช

         – ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

         – ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

         – เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๔

สมณศักดิ์

         พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค

         พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)

         ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอุดมธีรคุณ

         ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปฏิภาณโกศล โสภณปริยัติวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี