มมร ล้านนา: สร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 14 กันยายน 2562