บัณฑิตวิทยาลัย: สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ณ อาคาร MBU 4 วิทยาเขตล้านนา 10 ตุลาคม 2563