มมร ล้านนา: โครงการวิพากษ์หลักสูตรการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท

พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดพิธีเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่20-22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดัชฟาร์ม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่