มมร ล้านนา: สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย สปป.ลาว

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สัมมนาและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยองค์ตื้อ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย

ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจาก ดร.พระพวงประเสริฐ พูมาวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยองค์ตื้อ มอบหมายให้ ดร.พระบุญจันทร์ จันทะสิด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยองค์ตื้อ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สปป.ลาว ให้การต้อนรับพร้อมคณาจารย์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประวัติความเป็นมา การจัดการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอน

ในส่วนบ้านเมืองได้รับการต้อนรับจาก นายวันชัย นอระแสง ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและกีฬา สปป.ลาว ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการพัฒนาด้านการศึกษา และหาทางร่วมมือสานสัมพันธ์ระหว่าง “ล้านนากับล้านช้าง” ต่อไป ในทั้งนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่อง