มมร ล้านนา: สานสัมพันธ์ ๑๒ สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์เข้าร่วมงาน “สานสัมพันธ์ ๑๒ สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่” วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่