มมร ล้านนา: สามีจิกรรมถวายสักการะ พระมหาเถระในจังหวัดเชียงใหม่ ในเทศกาลเข้าพรรษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบสามีจิกรรม ถวายสักการะ พระมหาเถระในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประกอบไปด้วย:
1) พระเทพปริยัต เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2) พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ “การศึกษา คือหัวใจในการพัฒนาคน”

3) พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) วัดป่าดาราภิรมย์ (พระอารามหลวง) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4) พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม) วัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

5) พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียง เชียงใหม่