บัณฑิตวิทยาลัย: ส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาดังนี้

๑. โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี นำโดย พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. และพระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร.
๒. โรงเรียนพุทธิโศภน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.พศิน แตงจวง, ดร.มนตรี วิชัยวงค์
๓. โรงเรียนบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด นำโดย ดร.ชาลี ภักดี
๔. โรงเรียนบ้านแม่คะ อำเภอฝาง นำโดย ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
๕. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก ออนไลน์ นำโดย ดร.ชาลี ภักดี

เครดิตภาพ : พระมหาสกุล มหาวีโร,ผศ.ดร. ผอ.สำนักงานวิทยาเขต (รก.