มมร ล้านนา: อธิการบดีเยี่ยมชม มอบนโยบาย ณ วิทยาเขตล้านนา

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อธิการบดีเยี่ยมชมมอบนโยบายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมี พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาถวายสักการะและถวายรายงานการจัดการศึกษาของวิทยาเขตล้านนา โอกาสนี้อธิการบดีได้ให้โอวาทและมอบนโยบายการบริหารงานการศึกษาของมหาวิทยาลัย