มมร ล้านนา: อบรมการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 งานประกันคุณภาพการศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องเรียน 4026 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)