มมร ล้านนา: อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทักษะความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ Photoshop , Qr Code , Ads

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดและร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทักษะความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ Photoshop , Qr Code , Ads โดย อาจารย์ปิยภัทร  จิรปุณญโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร ณ MBU 2 ห้องคอม มมร.ล้านนา 10 กรกฎาคม 2563