มมร ล้านนา: อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ/วิทยาเขต (เกณฑ์ใหม่ 2565) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ/วิทยาเขต สำหรับสถาบันกลุ่ม 4 : พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการนี้ นางสาววันดี บุญล้อม ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตล้านนา