มมร ล้านนา: อบรม E-PORT & E-SAR

อบรม E-PORT & E-SAR โดย สำนักงานป้องกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา