มมร ล้านนา: เกียรติคุณรางวัล “คุณสมฺปนฺโน”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประทานเกียรติคุณรางวัล “คุณสมฺปนฺโน”แก่ พันตำรวจโท ดร.จำเริญ สุภาคำ ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๘ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอจงมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ในนามตัวแทนของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบโล่รับรางวัล “คุณสมฺปนฺโน” ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับ พ.ต.ท.ดร.จำเริญ สุภาคำ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความชื่นชมยินดียิ่ง วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔