มมร ล้านนา: เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 1

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแกนนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 1 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564