มมร ล้านนา : เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) ร่วมกับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่