มมร ล้านนา: เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พระประวัติและผลงาน สมด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พระประวัติและผลงาน สมด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” โดย นักศึกษาปริญญาเอก สาชาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะศาสนาและปรัชญา มมร.วิทยาเขตล้านนา วิทยากรร่วมเสวนา พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร. รองอธิการบดี, เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธ) เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของโลก และเฉลิมพระเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ร่วม สืบสาน รักษา และต่อยอด ปณิธานอังยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ควบคู่แผ่นดินไทย