มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2565 อ.แม่ออน

วันที่ 8 เมษายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่