มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2565 อ.แม่ริม

วันที่ 8 เมษายน 2565 อาจารย์ จ.ส.อ.วรยุทธ สถาปนาศุภกุล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่