มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี 2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 อาจารย์วรายุทธ สถาปนาศุภกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง มมร.วิทยาเขตล้านนา ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง ณ ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เครดิตภาพ : อ.วรายุทธ สถาปนาศุภกุล