มมร ล้านนา: แสดงความยินดีกับ พระระดิศ พงศากมล ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ พระระดิศ พงศากมล พระนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สาขา ด้านประเพณีและวัฒนธรรม