มมร ล้านนา: โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน​ ระดับวิทยาเขต

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา และ รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน