มมร ล้านนา: โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

สาขาวิชาพุทธศาสตร์

 สาขาวิชาการปกครอง

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา