มมร ล้านนา : โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 16

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาทนา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 16 จำนวน 164 รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 11 เมษายน 2562

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะกรรมการจัดงาน นำคณะแห่นาคจากข่วงประตูท่าแพ

 

พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ  อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นพระธรรมาจารย์