มมร ล้านนา: โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

พระมหาสกุล  มหาวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เรื่อง การฝึกประสบการณ์การจัดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลานนาพาเลซ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่