มมร ล้านนา: โครงการประเพณีลอยกระทง(ประเพณียี่เป็ง) ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการประเพณีลอยกระทง(ประเพณียี่เป็ง) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม ในงานมีกิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า ประกวดกระทงใบตอง ประกวดนางนพมาศ และเทพบุตรกระทง